گروه صنعتي بارز: سيستم بازاريابي و خدمات پس از فروش